2 No. Lakhinagar Shiv Mandir


Map - ,
Golaghat, Assam -

Location