K.J.Somaiya Hospital -Mumbai


,
Mumbai, Maharashtra -

Location